Přejít na hlavní obsah
Bosch Česká republika
Udržitelnost, hodnoty a compliance

Naše odpovědnost

Udržitelnost ve skupině Bosch znamená zajištění úspěšného fungování společnosti v delším časovém horizontu, zároveň ale i ochranu přírodního prostředí pro budoucí generace. Naším cílem je zvýšit dostupnost obnovitelné energie a zajistit, aby mobilita byla ještě bezpečnější, čistší a hospodárnější. Chceme také vyvíjet ekologicky nezávadné výrobky ve všech oblastech našich aktivit.

Naše hodnoty — na čem stavíme

Naše hodnoty odrážejí způsob, jakým podnikáme: naši profesionální etiku při jednání s našimi obchodními partnery, investory, zaměstnanci i společností.

Orientace na budoucnost a tvorbu zisku

Naše činnost se zaměřuje na tvorbu zisku, který zajišťuje naši budoucnost a vytváří solidní základy pro obecně prospěšné projekty firmy a Nadace Roberta Bosche.

Odpovědnost a trvalá udržitelnost

Jednáme hospodárně a zodpovědně v zájmu celé společnosti a životního prostředí.

Iniciativa a důslednost

Jednáme z vlastní iniciativy, nevyhýbáme se podnikatelské odpovědnosti a jdeme důsledně za svými cíli.

Otevřenost a důvěra

Včas a otevřeně diskutujeme o důležitých tématech, která se týkají naší firmy, čímž vytváříme pevný základ spolupráce opírající se o vzájemnou důvěru.

Vzájemná slušnost a poctivost

Vzájemně slušné a poctivé jednání mezi kolegy ve firmě stejně jako s našimi obchodními partnery pro nás představuje základní předpoklad úspěchu.

Spolehlivost, důvěryhodnost, dodržování zákonů

Slibujeme jen to, co dokážeme splnit, dohody přijímáme jako závazné a ve všech našich obchodních transakcích respektujeme a dodržujeme zákon.

Rozmanitost

Vážíme si rozmanitosti a podporujeme ji, neboť nás obohacuje a je neodmyslitelnou součástí našeho úspěchu.

Kresba, Robert Bosch

V dlouhodobém horizontu čestný a spravedlivý přístup vždy přináší největší užitek.

Robert Bosch, 1921
Logo „We are Bosch“ ve zkušebním prostoru v Yakeshi, Čína.

We are Bosch

Naše mise vysvětluje, co nás žene vpřed, co máme společné, a za čím si stojíme. Chceme ve světě zanechat trvalou stopu — vytvořenou unikátním, vynikajícím týmem.

Compliance

U nás ve společnosti Bosch je compliance nedílnou součástí firemních hodnot.

Cílem našich globálně uplatňovaných Zásad zákonného jednání je chránit naše zaměstnance i společnost, a také naše zákazníky a partnery.

Jak říká naše mise „We are Bosch“: „Neslibujeme nic, co bychom nedokázali
dodržet, náš příslib je pro nás závazkem. Ctíme zákon a vždy jednáme v jeho mezích.“ Abychom zdůraznili důležitost tohoto principu, shrnuli jsme náš postoj týkající se zákonných požadavků a etických zásad v našem globálně uplatňovaném Code of Business Conduct. Tyto Zásady zákonného jednání slouží jako rámec pro naše podnikání.

Společnost Bosch má globální Compliance management systém, v čele kterého je Chief compliance officer zodpovídající se přímo představenstvu. Oddělení odpovědná za zajištění compliance a pracovníci na pozicích compliance officer jsou ve všech divizích a regionech.

K podpoře Compliance management systému vycházejícího z našich firemních hodnot jsou zavedena preventivní a kontrolní opatření, včetně principu dvojité kontroly, rotace pracovních pozic v citlivých oblastech, a také pravidelných auditů. Pro naše pracovníky máme také povinný program compliance školení. Kromě toho jsme otevřeli i „Compliance Dialog“, který umožňuje našim vedoucím pracovníkům, zaměstnancům a compliance officerům diskutovat o tématech, která se týkají této problematiky, a také o svých zkušenostech v této oblasti.

Stefan Hartung

Compliance management systém zahrnuje také Compliance hotline, kterou zaměstnanci, obchodní partneři nebo třetí strany mohou kdykoli použít, pokud chtějí oznámit nesrovnalosti. Odpovědné chování v souladu se zákonnými předpisy nekončí u bran podniku. Proto jsme zavedli Code of Business Conduct pro dodavatele, kde jsou definovány zásady a požadavky na spolupráci se společností Bosch. Provádíme pravidelné audity, aby bylo zajištěno, že naši dodavatelé tyto zásady a požadavky dodržují. V prostředí, které se čím dál rychleji vyvíjí, musíme náš Compliance management systém průběžně přezkoumávat, abychom byli schopni přizpůsobit naše pravidla a procesy novému vývoji, jak v oblasti práva, tak i technického rozvoje.

Ke stažení

Code of Business Conduct (CZ)

Code of Business Conduct (CZ)

Code of Business Conduct pro dodavatele (CZ)

Code of Business Conduct pro dodavatele (CZ)

Časté otázky

Compliance znamená dodržování zákonů a firemních předpisů. Jinými slovy, veškeré obchodní aktivity, jak ve skupině Bosch, tak i v partnerských organizacích, musí splňovat všechny relevantní zákonné požadavky, požadavky Code of Business Conduct, být v souladu s veškerými předpisy a centrálními směrnicemi, které s tímto tématem jakkoli souvisejí („princip legality“).

Téma compliance se týká všech pracovníků, protože porušení předpisu se může dotknout skutečně každého — ať už přímo nebo nepřímo. Porušení zákona může vést i k trestnímu stíhání, záleží na tom, o jak závažný případ se jedná. Porušení principu legality, ale může také společnosti způsobit finanční újmu a může poškodit její pověst. Výsledkem bude zhoršení obchodního výkonu společnosti, a tím i negativní vliv na její úspěch. Soulad s předpisy se týká také obchodních vztahů mezi společností Bosch a třetími stranami. Společnost Bosch se nechcepodílet na porušování principu legality jinými subjekty.

Je na vás, abyste se rozhodli, jestli možné porušení principu legality oznámíte, a tím pomůžete zmírnit jeho následky a zabráníte tomu, aby se podobné jednání v budoucnosti opakovalo. Toto se týká také obchodních partnerů a třetích stran.

• Všichni zaměstnanci, včetně stážistů a doktorandů

• Externisté, například zaměstnanci subdodavatele nebo ti, kdo pracují pro externí poskytovatele služeb

• Obchodní partneři, například dodavatelé, zákazníci nebo partneři v podniku se společnou majetkovou účastí

• Jakákoli třetí strana

Je důležité, aby byly oznámeny případy, které naznačují, že mohl být spáchán trestný čin — například krádež, podvod nebo korupce — anebo že dochází k systematickému porušování právních nebo interních předpisů, jako je například úmyslné a neustálé nedodržování standardů kvality nebo bezpečnosti nebo požadavků Code of Business Conduct.

Ano, oznámit. Příslušný compliance officer provede šetření, shromáždí důkazy, které lze případně předložit před soudem, a provedou veškeré potřebné kroky. Mají podporu specialistů v různých odděleních, kteří byli vyškoleni a mají potřebnou pravomoc.

Pokud někdo oznámí podezření na porušení Zásad zákonného jednání na základě svých znalostí a v dobré víře, nemusí se obávat, že by v důsledku svého konání mohl být potom ve firmě znevýhodněn nebo sankcionován.

Ano, oznámení je možné provést anonymně, prostřednictvím Bosch Compliance hotline určené k oznamování porušení Zásad ákonného jednání. V rámci hotline je možné vytvořit zabezpečenou poštovní schránku, přes kterou je možné anonymně poskytnout součinnost příslušnému compliance officerovi.

Compliance officer je povinen zahájit šetření ohledně oznámeného možného porušení a musí zajistit, aby záležitost byla řádně vyřešena (pokud je potřeba, s podporou specialistů v různých odděleních ve společnosti Bosch nebo externích specialistů).

Každé oznámení možného porušení, a také opatření, která byla následně přijata, musí compliance officer zdokumentovat. S přihlédnutím k oprávněným zájmům zúčastněných stran může osoba, která podala oznámení, žádat informace o průběhu šetření. Pokud je šetření záležitosti ukončeno, protože nebylo zjištěno žádné relevantní pochybení, dotyčná osoba o tom bude náležitě informována za předpokladu, že byla v průběhu šetření požádána o vyjádření nebo si informaci o výsledku šetření vyžádala.

Oznámení o možném porušení Zásad zákonného jednání obvykle zahrnuje uvedení osobních údajů. Převzetí a zpracování těchto oznámení tedy vyžaduje, aby lidé, kteří podali oznámení, potvrdili, že byli informováni o svých právech na základě ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, a že souhlasili s tím, aby jejich osobní údaje byly použity v průběhu šetření záležitosti týkající se možného porušení Zásad zákonného jednání. V případě, že oznámení je podáno anonymně, se toto pravidlo neuplatňuje.

Kontaktujte nás

Těšíme se na vaše otázky.

Pošlete nám zprávu

Chatujte s námi!

Máte dotazy nebo doporučení? Spojte se s námi. Během pracovních dnů jsme k dispozici mezi PO-PÁ 8:00 - 17:00.