Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48Icon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Icon--store-locator-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

Tyto webové stránky používají soubory cookie pro zajištění plné funkčnosti webu a pohodlí uživatelů, a také ze statistických důvodů. Toto nastavení můžete kdykoli změnit klepnutím na „Změnit nastavení“. Pokud souhlasíte s používáním souborů cookie, klepněte na „Ano, souhlasím“.

Udržitelnost, hodnoty a compliance

Naše odpovědnost

Udržitelnost ve skupině Bosch znamená zajištění úspěšného fungování společnosti v delším časovém horizontu, zároveň ale i ochranu přírodního prostředí pro budoucí generace. Naším cílem je zvýšit dostupnost obnovitelné energie a zajistit, aby mobilita byla ještě bezpečnější, čistší a hospodárnější. Chceme také vyvíjet ekologicky nezávadné výrobky ve všech oblastech našich aktivit.

Pevně věřím, že podnikatelský svět může významným způsobem přispět k řešení problémů, kterým lidská společnost čelí.

Dr. Volkmar Denner, předseda představenstva

Naše hodnoty — na čem stavíme

Naše hodnoty odrážejí způsob, jakým podnikáme: naši profesionální etiku při jednání s našimi obchodními partnery, investory, zaměstnanci i společností.

Orientace na budoucnost a tvorbu zisku

Naše činnost se zaměřuje na tvorbu zisku, který zajišťuje naši budoucnost a vytváří solidní základy pro obecně prospěšné projekty firmy a Nadace Roberta Bosche.

Odpovědnost a trvalá udržitelnost

Jednáme odpovědně v zájmu naší firmy, máme však při tom vždy na zřeteli také společenské a ekologické aspekty své činnosti.

Iniciativa a důslednost

Jednáme z vlastní iniciativy, nevyhýbáme se podnikatelské odpovědnosti a jdeme důsledně za svými cíli.

Otevřenost a důvěra

Včas a otevřeně diskutujeme o důležitých tématech, která se týkají naší firmy, čímž vytváříme pevný základ spolupráce opírající se o vzájemnou důvěru.

Vzájemná slušnost a poctivost

Vzájemně slušné a poctivé jednání mezi kolegy ve firmě stejně jako s našimi obchodními partnery pro nás představuje základní předpoklad úspěchu.

Spolehlivost, důvěryhodnost, dodržování zákonů

Neslibujeme nic, co bychom nedokázali dodržet, náš příslib je pro nás závazkem. Ctíme zákon a vždy jednáme v jeho mezích.

Rozmanitost

Vážíme si rozmanitosti a podporujeme ji, neboť nás obohacuje a je neodmyslitelnou součástí našeho úspěchu.

Kresba, Robert Bosch

V dlouhodobém horizontu čestný a spravedlivý přístup vždy přináší největší užitek.

Robert Bosch, 1921
Logo „We are Bosch“ ve zkušebním prostoru v Yakeshi, Čína.

We are Bosch

Naše mise vysvětluje, co nás žene vpřed, co máme společné, a za čím si stojíme. Chceme ve světě zanechat trvalou stopu — vytvořenou unikátním, vynikajícím týmem.

Compliance

U nás ve společnosti Bosch je compliance nedílnou součástí firemních hodnot.

Volkmar Denner

Cílem našich globálně uplatňovaných zásad chování a jednání je chránit naše pracovníky i společnost, a také naše zákazníky a partnery.

Jak říká naše mise „We are Bosch“: „Neslibujeme nic, co bychom nedokázali
dodržet, náš příslib je pro nás závazkem. Ctíme zákon a vždy jednáme v jeho mezích.“ Abychom zdůraznili důležitost tohoto principu, shrnuli jsme náš postoj týkající se zákonných požadavků a etických problémů v našem globálně uplatňovaném Code of Business Conduct. Tyto Zásady zákonného jednání slouží jako rámec pro naše podnikání.

Společnost Bosch má globální systém compliance, v čele kterého je Chief compliance officer zodpovídající se přímo představenstvu. Oddělení odpovědná za zajištění compliance a pracovníci na pozicích compliance officer jsou ve všech divizích a regionech.

K podpoře systému compliance vycházejícího z našich firemních hodnot jsou zavedena preventivní a kontrolní opatření, včetně principu dvojité kontroly, rotace pracovních pozic v citlivých oblastech, a také pravidelných auditů. Pro naše pracovníky máme také povinný program compliance školení. Kromě toho jsme otevřeli i „Compliance Dialog“, který umožňuje našim vedoucím pracovníkům, zaměstnancům a referentům na pozici compliance officer diskutovat o tématech, která se týkají této problematiky, a také o svých zkušenostech v této oblasti.

Systém compliance zahrnuje také horkou linku, kterou zaměstnanci, obchodní partneři nebo třetí strany mohou kdykoli použít, pokud chtějí oznámit nesrovnalosti nebo někomu svěřit své obavy. Odpovědné chování v souladu se zákonnými předpisy nekončí u bran podniku. Proto jsme zavedli Code of Business Conduct pro dodavatele, kde jsou definovány zásady a požadavky na spolupráci se společností Bosch. Provádíme pravidelné audity, aby bylo zajištěno, že naši dodavatelé tyto zásady a požadavky dodržují. V prostředí, které se čím dál rychleji vyvíjí, musíme náš systém compliance průběžně vyhodnocovat, abychom byli schopni přizpůsobit naše pravidla a procesy novému vývoji, jak v oblasti práva, tak i technického rozvoje.

Ke stažení

Code of Business Conduct (CZ)

Code of Business Conduct (CZ)

Code of Business Conduct pro dodavatele (CZ)

Code of Business Conduct pro dodavatele (CZ)

Časté otázky

Co je compliance?

Compliance znamená dodržování zákonů a firemních předpisů. Jinými slovy, veškeré obchodní aktivity, jak ve skupině Bosch, tak i v partnerských organizacích, musejí splňovat všechny relevantní zákonné požadavky, požadavky Code of Business Conduct, i veškeré příslušné pokyny a centrální směrnice, které s tímto tématem jakkoli souvisejí („princip compliance“).

Téma compliance se týká všech pracovníků, protože porušení předpisu se může dotknout skutečně každého — ať už přímo nebo nepřímo. Porušení zákona může vést i k trestnímu stíhání, záleží na tom, o jak závažný případ se jedná. Porušení compliance ale může také společnosti způsobit finanční újmu a může poškodit její pověst. Výsledkem bude zhoršení obchodního výkonu společnosti, a tím i negativní vliv na její úspěch. Soulad s předpisy se týká také obchodních vztahů mezi společností Bosch a třetími stranami. Společnost Bosch nechce být součástí porušování principu compliance jinými subjekty.

Co je potřeba udělat v případě porušení compliance?

Je na vás, abyste se rozhodli, jestli možné porušení principu compliance oznámíte, a tím pomůžete zmírnit jeho následky a zabráníte tomu, aby se podobné chybné chování v budoucnosti opakovalo. Toto se týká také obchodních partnerů a třetích stran.

Kdo může porušení principu compliance oznámit?

• Jakýkoli pracovník, včetně stážistů a doktorandů

• Externí pracovníci, například zaměstnanci subdodavatele nebo lidé, kteří pracují pro externí poskytovatele služeb

• Jakýkoli obchodní partner, například dodavatelé, zákazníci nebo partneři v podniku se společnou majetkovou účastí

• Jakákoli třetí strana

Jaká porušení je potřeba oznámit?

Je důležité, aby byly oznámeny případy, které naznačují, že mohl být spáchán trestný čin — například krádež, podvod nebo korupce — anebo že dochází k systematickému porušování zákonných nebo interních předpisů, jako je například úmyslné a neustálé nedodržování standardů kvality nebo bezpečnosti nebo požadavků Kodexu zákonního jednání.

Podezření, ale žádný důkaz — oznámit, nebo neoznámit?

Ano, oznámit. Pracovníci na pozici compliance officer provedou šetření, shromáždí důkazy, které lze předložit před soudem, a provedou veškeré potřebné kroky. Mají podporu specialistů v různých odděleních, kteří byli vyškoleni a mají potřebnou pravomoc.

Mají se lidé, kteří oznámí porušení předpisu, obávat důsledků?

Lidé, kteří oznámí podezření na porušení compliance na základě svých znalostí a v dobré víře, se nemusejí obávat, že by v důsledku svého konání mohli být potom ve firmě znevýhodněni.

Je možné provést anonymní oznámení?

Ano, oznámení je možné provést anonymně, prostřednictvím horké linky Bosch určené k oznamování porušení compliance. V rámci horké linky je možné nastavit zabezpečenou poštovní schránku, přes kterou bude možné anonymně poskytnout součinnost odpovědnému pracovníkovi na pozici compliance officer.

Co přesně se děje s oznámením?

Compliance officer je povinen zahájit šetření ohledně oznámeného možného porušení a musí zajistit, aby záležitost byla řádně vyřešena (pokud je potřeba, s podporou specialistů v různých odděleních ve společnosti Bosch nebo externích specialistů).

Dokumentace a transparentnost

Každé oznámení možného porušení, a také opatření, která byla následně přijata, musí compliance officer zdokumentovat. S přihlédnutím k oprávněným zájmům zúčastněných stran může osoba, která podala oznámení, žádat informace o průběhu šetření. Pokud je šetření záležitosti ukončeno, protože nebylo zjištěno žádné relevantní pochybení, dotyčná osoba o tom bude náležitě informována za předpokladu, že byla v průběhu šetření požádána o vyjádření nebo si informaci o výsledku šetření vyžádala.

Ochrana osobních údajů

Oznámení o možném porušení compliance obvykle zahrnuje uvedení osobních údajů. Převzetí a zpracování těchto oznámení tedy vyžaduje, aby lidé, kteří podali oznámení, potvrdili, že byli informováni o svých právech na základě ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, a že souhlasili s tím, aby jejich osobní údaje byly použity v průběhu šetření záležitosti týkající se možného porušení souladu s předpisy. V případě, že oznámení je podáno anonymně, se toto pravidlo neuplatňuje.

Kontaktujte nás

Těšíme se na vaše dotazy.