Přejít na hlavní obsah
Bosch Česká republika
Udržitelnost, hodnoty a compliance

Naše odpovědnost

Svým ekonomicky, ekologicky a sociálně odpovědným jednáním chceme zlepšit kvalitu života lidí a zajistit živobytí současným i budoucím generacím. Naším cílem je zvýšit dostupnost obnovitelné energie, zajistit, aby mobilita byla ještě bezpečnější, čistší a hospodárnější, a vyvíjet ekologicky nezávadné výrobky ve všech oblastech našich aktivit.

Jasná strategie pro větší udržitelnost

Strategie udržitelnosti společnosti Bosch je založena na konkrétních cílech ve všech oblastech zaměření. Již mnoho let důsledně pracujeme na realizaci těchto cílů.

Grafické znázornění cílové vize udržitelnosti společnosti Bosch: Šest dimenzí cílové vize je uspořádáno do šestiúhelníku. Dimenze opatření v oblasti klimatu zahrnuje témata „snižování emisí CO₂“ a „energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie“. Dimenze vody zahrnuje témata „nedostatek vody“ a „kvalita vody“. Dimenze cirkulární ekonomiky zahrnuje témata „materiálová účinnost“ a „druhý život“. Dimenze rozmanitosti zahrnuje témata „rovnost“ a „začlenění“. Dimenze lidských práv zahrnuje otázky „odpovědnosti“ a „transparentnosti“. Dimenze zdraví zahrnuje témata „bezpečnost při práci“ a „rizikové látky“. Uprostřed šestiúhelníku je napsáno „Nové dimenze udržitelnosti 2025“.
Cílová vize „Nové dimenze – udržitelnost 2025.“

Udržitelnost je často definována jako rovnováha ekonomických, ekologických a sociálních aspektů. Současně se udržitelnost stala na kapitálových trzích zavedeným pojmem pod zkratkou ESG (environment, social, governance). Naše komplexní pojetí udržitelnosti kombinuje oba tyto přístupy. Formuje naše řízení udržitelnosti, poskytuje jasnou orientaci na všech úrovních a zajišťuje efektivitu našich opatření. Proto chceme svým ekonomicky, ekologicky a sociálně odpovědným jednáním zlepšit kvalitu života lidí a zajistit živobytí současným i budoucím generacím.

Naše cílová vize „Nové dimenze – udržitelnost 2025“ zhmotňuje tyto ambice do konkrétní podoby. Tyto cíle vycházejí z megatrendů, které ovlivňují naši společnost, a ze závěrů naší analýzy podstatnosti a určují rámec našich aktivit v nadcházejících letech.

Fakta a čísla

Otevřenost a upřímnost, komplexnost a transparentnost – to je měřítko pro náš reporting udržitelnosti. Chceme být přece partnerem ve společnosti, který je nejen zodpovědný, ale také důvěryhodný.

Zpráva o udržitelnosti společnosti Bosch

Aktuální zpráva o udržitelnosti

Prostřednictvím naší výroční informační knihy zvyšujeme transparentnost našeho počínání – komplexně a srovnatelně, v souladu s pokyny pro vykazování udržitelnosti iniciativy Global Reporting Initiative (GRI).

Naše hodnoty — na čem stavíme

Naše hodnoty odrážejí způsob, jakým podnikáme: naši profesionální etiku při jednání s našimi obchodními partnery, investory, zaměstnanci i společností.

Orientace na budoucnost a tvorbu zisku

Naše činnost se zaměřuje na tvorbu zisku, který zajišťuje naši budoucnost a vytváří solidní základy pro obecně prospěšné projekty firmy a Nadace Roberta Bosche.

Odpovědnost a trvalá udržitelnost

Jednáme hospodárně a zodpovědně v zájmu celé společnosti a životního prostředí.

Iniciativa a důslednost

Jednáme z vlastní iniciativy, nevyhýbáme se podnikatelské odpovědnosti a jdeme důsledně za svými cíli.

Otevřenost a důvěra

Včas a otevřeně diskutujeme o důležitých tématech, která se týkají naší firmy, čímž vytváříme pevný základ spolupráce opírající se o vzájemnou důvěru.

Vzájemná slušnost a poctivost

Vzájemně slušné a poctivé jednání mezi kolegy ve firmě stejně jako s našimi obchodními partnery pro nás představuje základní předpoklad úspěchu.

Spolehlivost, důvěryhodnost, dodržování zákonů

Slibujeme jen to, co dokážeme splnit, dohody přijímáme jako závazné a ve všech našich obchodních transakcích respektujeme a dodržujeme zákon.

Rozmanitost

Vážíme si rozmanitosti a podporujeme ji, neboť nás obohacuje a je neodmyslitelnou součástí našeho úspěchu.

Kresba, Robert Bosch

V dlouhodobém horizontu čestný a spravedlivý přístup vždy přináší největší užitek.

Robert Bosch, 1921
Logo „We are Bosch“ ve zkušebním prostoru v Yakeshi, Čína.

We are Bosch

Naše mise vysvětluje, co nás žene vpřed, co máme společné, a za čím si stojíme. Chceme ve světě zanechat trvalou stopu — vytvořenou unikátním, vynikajícím týmem.

Dodržování předpisů – i za hranicemi podniku

Dodržováním předpisů se rozumí dodržování právních požadavků a podnikových směrnic. Ve společnosti Bosch je to nedílnou součástí našich firemních hodnot. Za tímto účelem jsme jednoznačně definovali náš postoj k právním požadavkům a etickým otázkám v našem celosvětově platném Kodexu obchodního chování. Společně s hodnotami společnosti Bosch tvoří základ, který je podle našeho názoru klíčem k úspěchu společnosti Bosch v podnikání. A protože odpovědné a zákonné chování je důležité i mimo společnost, formulovali jsme svá očekávání od našich obchodních partnerů v odpovídajícím kodexu chování.

Dr. Stefan Hartung
Dr. Stefan Hartung, předseda správní rady
Kodex obchodního chování

Kodex obchodního chování

Kodex chování pro obchodní partnery

Kodex chování pro obchodní partnery

Systém řízení dodržování předpisů v rámci společnosti

Systém řízení dodržování předpisů společnosti Bosch poskytuje celosvětově závazný rámec pro podporu dodržování předpisů a slouží ke snižování rizik spjatých s dodržováním předpisů. Poskytuje základ pro efektivní implementaci externích a interních požadavků a definuje minimální požadavky na procesy důležité pro dodržování předpisů. Patří mezi ně různá preventivní a kontrolní opatření, jakož i interní systém společnosti Bosch pro oznamovatele. Spolupracovníci, obchodní partneři a třetí strany mohou tento systém v případě potřeby kdykoli použít k anonymnímu oznámení porušení předpisů.

Časté otázky

Compliance znamená dodržování zákonů a firemních předpisů. Jinými slovy, veškeré obchodní aktivity, jak ve skupině Bosch, tak i v partnerských organizacích, musí splňovat všechny relevantní zákonné požadavky, požadavky Code of Business Conduct, být v souladu s veškerými předpisy a centrálními směrnicemi, které s tímto tématem jakkoli souvisejí („princip legality“).

Téma compliance se týká všech pracovníků, protože porušení předpisu se může dotknout skutečně každého — ať už přímo nebo nepřímo. Porušení zákona může vést i k trestnímu stíhání, záleží na tom, o jak závažný případ se jedná. Porušení principu legality, ale může také společnosti způsobit finanční újmu a může poškodit její pověst. Výsledkem bude zhoršení obchodního výkonu společnosti, a tím i negativní vliv na její úspěch. Soulad s předpisy se týká také obchodních vztahů mezi společností Bosch a třetími stranami. Společnost Bosch se nechcepodílet na porušování principu legality jinými subjekty.

Je na vás, abyste se rozhodli, jestli možné porušení principu legality oznámíte, a tím pomůžete zmírnit jeho následky a zabráníte tomu, aby se podobné jednání v budoucnosti opakovalo. Toto se týká také obchodních partnerů a třetích stran.

• Všichni zaměstnanci, včetně stážistů a doktorandů

• Externisté, například zaměstnanci subdodavatele nebo ti, kdo pracují pro externí poskytovatele služeb

• Obchodní partneři, například dodavatelé, zákazníci nebo partneři v podniku se společnou majetkovou účastí

• Jakákoli třetí strana

Je důležité, aby byly oznámeny případy, které naznačují, že mohl být spáchán trestný čin — například krádež, podvod nebo korupce — anebo že dochází k systematickému porušování právních nebo interních předpisů, jako je například úmyslné a neustálé nedodržování standardů kvality nebo bezpečnosti nebo požadavků Code of Business Conduct.

Ano, oznámit. Příslušný compliance officer provede šetření, shromáždí důkazy, které lze případně předložit před soudem, a provedou veškeré potřebné kroky. Mají podporu specialistů v různých odděleních, kteří byli vyškoleni a mají potřebnou pravomoc.

Pokud někdo oznámí podezření na porušení Zásad zákonného jednání na základě svých znalostí a v dobré víře, nemusí se obávat, že by v důsledku svého konání mohl být potom ve firmě znevýhodněn nebo sankcionován.

Ano, oznámení je možné provést anonymně, prostřednictvím Bosch Compliance hotline určené k oznamování porušení Zásad ákonného jednání. V rámci hotline je možné vytvořit zabezpečenou poštovní schránku, přes kterou je možné anonymně poskytnout součinnost příslušnému compliance officerovi.

Compliance officer je povinen zahájit šetření ohledně oznámeného možného porušení a musí zajistit, aby záležitost byla řádně vyřešena (pokud je potřeba, s podporou specialistů v různých odděleních ve společnosti Bosch nebo externích specialistů).

Každé oznámení možného porušení, a také opatření, která byla následně přijata, musí compliance officer zdokumentovat. S přihlédnutím k oprávněným zájmům zúčastněných stran může osoba, která podala oznámení, žádat informace o průběhu šetření. Pokud je šetření záležitosti ukončeno, protože nebylo zjištěno žádné relevantní pochybení, dotyčná osoba o tom bude náležitě informována za předpokladu, že byla v průběhu šetření požádána o vyjádření nebo si informaci o výsledku šetření vyžádala.

Oznámení o možném porušení Zásad zákonného jednání obvykle zahrnuje uvedení osobních údajů. Převzetí a zpracování těchto oznámení tedy vyžaduje, aby lidé, kteří podali oznámení, potvrdili, že byli informováni o svých právech na základě ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, a že souhlasili s tím, aby jejich osobní údaje byly použity v průběhu šetření záležitosti týkající se možného porušení Zásad zákonného jednání. V případě, že oznámení je podáno anonymně, se toto pravidlo neuplatňuje.

Kontaktujte nás

Těšíme se na vaše otázky.

Pošlete nám zprávu

Chatujte s námi!

Máte dotazy nebo doporučení? Spojte se s námi. Během pracovních dnů jsme k dispozici mezi PO-PÁ 8:00 - 17:00.