Přejít na hlavní obsah
Bosch Česká republika

Informace o ochraně osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů ve Robert Bosch odbytová s.r.o.

Robert Bosch odbytová s.r.o. (dále „Bosch“ nebo „my“) je potěšena Vaší návštěvou našich webových stránek, mobilních aplikací a on-line nabídek (společně také označovaných jako „on-line prezentace“) a Vaším zájmem o naši společnost a výrobky.

 

1. Bosch respektuje Vaše soukromí

Velmi nám záleží na tom, abychom během celého procesu zpracování osobních údajů chránili Vaše soukromí i Vaše obchodní data. Osobní údaje, které jsme získali v souvislosti s Vaší návštěvou této on-line prezentace, zpracováváme důvěrně a v souladu se všemi zákonnými požadavky.

Ochrana osobních údajů a bezpečnost dat jsou součástí naší firemní politiky.

 

2. Správce

Správcem Vašich osobních údajů je Robert Bosch odbytová s.r.o.

Kontaktní údaje:

Robert Bosch odbytová s.r.o.
Praha 5, Radlická 350/107d
PSČ 15000
IČO 43872247
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 5483

 

3. Shromažďování a zpracování osobních údajů

3.1. Zpracovávané kategorie osobních údajů

V rámci této on-line prezentace zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa, IP adresa),

3.2. Zásady

Osobním údajem je jakákoli informace týkající se konkrétní (identifikované nebo identifikovatelné) fyzické osoby, patří mezi ně tedy např. jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, obchodní údaje, účetní a platební údaje nebo IP adresa. Shromažďujeme a dále zpracováváme osobní údaje pouze v případě, že k tomu máme zákonný právní titul nebo pokud jste nám v daném případě udělil/a souhlas se zpracováním osobních údajů, např. prostřednictvím registrace.

3.3. Účely zpracování a právní základy

Osobní údaje zpracováváme buď přímo, nebo prostřednictvím zpracovatelů, a to pro následující účely:

3.3.1. Přístup na tuto on-line prezentaci

Právní základ: oprávněný zájem Bosch na přímém marketingu, v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů a hospodářské soutěže.

3.3.2. Vyřízení Vašich dotazů a podnětů (včetně komunikace prostřednictvím chatbotu)

Právní základy: plnění smlouvy nebo oprávněný zájem Bosch na zlepšení produktů a služeb.

3.3.3. Zjištění provozu a odstranění výpadků této on-line prezentace

Právní základy: splnění našich právních povinností v oblasti zajištění bezpečnosti dat a oprávněný zájem Bosch na vyřešení přerušení či výpadků našich on-line prezentací.

3.3.4. Vlastní propagace a propagace prostřednictvím třetích stran, včetně průzkumu trhu a analýzy dosahu

Právní základ: oprávněný zájem Bosch na přímém marketingu, v rozsahu, v jakém je tato činnost v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů a hospodářské soutěže, příp. Váš souhlas.

3.3.5. Ochrana a obhajoba našich práv

Právní základ: oprávněný zájem Bosch na ochraně a obhajobě našich práv.

3.4. Log soubory

Při každém použití internetu odesílá Váš internetový prohlížeč automaticky určité informace, které se poté ukládají v tzv. log souborech.

Log soubory uchováváme za účelem zjišťování výpadků a také z bezpečnostních důvodů (např. pro odhalení možných útoků), a to po dobu 7 dnů, následně jsou smazány. Dále jsou uchovávány pouze ty log soubory, které jsou nezbytné pro objasnění a prokázání určitého incidentu. Tyto log soubory je možné odstranit až po konečném objasnění daného incidentu a v závislosti na konkrétním případě mohou být předány vyšetřujícím orgánům.

Log soubory mohou být používány také k analytickým účelům, to však až po částečné anonymizaci nebo plném odstranění IP adresy (viz také kapitola „Účely zpracování a právní základy – Vlastní propagace a propagace prostřednictvím třetích stran“).

V log souborech se uchovávají především tyto informace:

 • IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zařízení, které bylo použito k přístupu k on-line prezentaci;
 • internetová adresa webové stránky, ze které byla on-line prezentace zobrazena (tzv. zdrojová nebo referenční URL);
 • název poskytovatele služby, která byla použita k přístupu na on-line prezentaci;
 • názvy souborů a informací, ke kterým bylo přistupováno;
 • datum, čas a doba trvání stahování;
 • objem přenesených dat;
 • operační systém a informace o použitém internetovém prohlížeči včetně instalovaných doplňků (např. Flash Player);
 • stavový kód http (např. „požadavek byl úspěšný“ nebo „požadovaný soubor nenalezen“).

3.5. Chatbot

V rámci této on-line prezentace nabízíme poradenství k našim produktům a službám formou chatu. Obsah komunikace (chatu) průběžně ukládáme. Tyto údaje jsou smazány krátce po ukončení chatu, ledaže byl součástí komunikace požadavek na poskytnutí služeb či podpory. V takovém případě je obsah chatu přiřazen k Vašemu zákaznickému účtu a uchovává se za účelem plnění smlouvy.

3.6. Děti

Tato on-line prezentace není určena pro děti mladší 15 let.

3.7. Zvláštní kategorie údajů

V souvislosti s touto on-line prezentací může docházet ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (ve smyslu čl. 9 GDPR) pouze v případě, že k tomu máme Váš výslovný souhlas.

3.7.1. Předání údajů jiným odpovědným subjektům

Vaše osobní údaje jsou předávány dalším správcům pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, předání údajů sleduje oprávněný zájem (náš, Váš či třetí strany – např. jiné společnosti skupiny Bosch) anebo jste s předáním vyslovil/a souhlas. Podrobnosti účelech a příslušných právních základech jsou uvedeny v kapitole „Účely zpracování a právní základy“.

K předání Vašich osobních údajů jiným odpovědným subjektům dochází také na základě právních předpisů nebo vykonatelných úředních či soudní rozhodnutí.

3.7.2. Poskytovatelé služeb (obecně)

Externí poskytovatele služeb pověřujeme např. prodejními a marketingovými službami, správou smluv, vyřizováním plateb, programováním, správou internetových stránek a mobilních aplikací, datovým hostingem nebo provozem call centra. Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a pravidelně kontrolujeme jejich činnost, zejména po stránce zodpovědného nakládání s údaji, které pro nás zpracovávají. Všechny poskytovatele služeb jsme zavázali k zachování mlčenlivosti a také oni jsou vázáni platnými právními předpisy. Poskytovateli služeb mohou být i jiné společnosti skupiny Bosch.

3.7.3. Předání údajů příjemcům mimo EHP

Osobní údaje můžeme předat také příjemcům, kteří mají sídlo mimo EHP v tzv. třetích zemích. V tomto případě před předáním údajů ověříme, zda je u příjemce zajištěna přiměřená úroveň ochrany osobních údajů (podle rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně pro danou zemi), anebo zajistíme, aby příjemce přiměřená opatření přijal na základě tzv. standardních smluvních doložek schválených Evropskou unií. V jiném případě je možné údaje předat pouze s Vaším souhlasem.

Na Vaši žádost Vám poskytneme přehled příjemců ve třetích zemích a informace o opatřeních sjednaných k zajištění přiměřené úrovně ochrany osobních údajů, příp. jejich kopii. Kontaktní údaje naleznete dále, v kapitole „Kontakt“.

3.7.4. Doba uchování

Vaše údaje uchováváme zásadně pouze po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí naší on-line prezentace a souvisejících služeb. Dále uchováváme údaje pouze, pokud k tomu máme oprávněný zájem (ten může trvat i po ukončení smlouvy, např. marketing formou poštovních zásilek). Některé údaje musíme dále uchovávat také z důvodu plnění právních povinností (např. v oblasti daňové a finanční kontroly).

 

4. Cookies a sledovací mechanismy

V rámci naší on-line prezentace mohou být používány cookies a další sledovací mechanismy. Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě on-line prezentace ukládají na Vašem koncovém zařízení. Sledovací mechanismy jsou založeny na různých technologiích. Využíváme zejména pixelové technologie nebo analýzy log souborů.

Soubory cookies a sledovací mechanismy nám umožňují přizpůsobit naše on-line prezentace přímo pro Vás a Vám usnadňují jejich používání.

Rozlišujeme soubory cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro technické funkce on-line prezentace, a cookies a další sledovací mechanismy, které nutné nejsou. Používání on-line prezentace je obecně možné bez cookies, které slouží jiným než technickým účelům.

4.1. Technicky nezbytné cookies

Technicky nezbytnými cookies rozumíme takové soubory cookies, bez kterých nelze technicky zabezpečit poskytování on-line prezentace. Patří sem např. cookies, které ukládají data pro zabezpečení bezproblémového přehrávání video či audio obsahů. Tyto soubory cookies jsou po ukončení Vaší návštěvy smazány.

4.2. Cookies a sledovací mechanismy, které nejsou technicky nutné

Tyto cookies a sledovací mechanismy používáme pouze tehdy, pokud jste nám k tomu předem udělil/a souhlas. Rozdělujeme je do dvou podkategorií:

4.2.1. Komfortní cookies

Komfortní cookies usnadňují obsluhu naší on-line prezentace a tím Vám umožňují její pohodlnější prohlížení. Může v nich být uloženo např. Vaše jazykové nastavení.

4.2.2. Marketingové cookies a sledovací mechanismy

Marketingové cookies a sledovací mechanismy nám a našim partnerům umožňují zobrazovat Vám nabídky odpovídající Vašim zájmům. K analýze Vašeho uživatelského chování využíváme následující typy nástrojů:

 • Statistika:
  Pomocí statistických nástrojů např. měříme, kolikrát jste si vyvolali určitou stránku.
 • Měření konverzí:
  Pokud jste na naši on-line prezentaci odkázáni přes inzerát našeho partnera v měření konverzí, uloží se na Vašem počítači tzv. cookie pro měření konverzí. Tyto cookies ztrácejí platnost zpravidla po 30 dnech. Pokud navštívíte naši on-line prezentaci v době platnosti tohoto cookie, poznáme (my i příslušný partner), že jste byli na naši on-line prezentaci přesměrováni po kliknutí na inzerát. Informace získané pomocí těchto cookies slouží k vytváření statistik konverzí a zjišťování celkového počtu uživatelů, kteří byli po kliknuli na určitý inzerát přesměrováni na danou stránku (opatřenou tagem pro měření konverzí).
 • Plug-iny sociálních sítí:
  Na některých stránkách naší on-line prezentace jsou začleněné obsahy a služby jiných poskytovatelů – sociálních sítí (např. Facebook, Twitter), kteří mohou používat cookies a aktivní komponenty. Bližší informace k plug-inům sociálních sítí najdete v kapitole „Plug-iny sociálních sítí“.
 • Retargeting:
  Tyto nástroje vytvářejí uživatelské profily pomocí reklamních cookies, resp. reklamních cookies třetích stran, tzv. web beacons (neviditelných obrázků, které se také označují jako pixely nebo pixelové tagy) nebo pomocí srovnatelných technologií. Pomocí těchto nástrojů lze cílit reklamu podle zájmů a dále řídit frekvenci, s jakou uživatel určité inzeráty uvidí. Za zpracování údajů prostřednictvím těchto nástrojů, včetně případného předávání informací třetím stranám, odpovídá příslušný poskytovatel. Podrobnosti naleznete v informacích o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele.

Vezměte, prosím, na vědomí, že při používání uvedených nástrojů může docházet i k předávání Vašich údajů příjemcům mimo EHP (např. USA). Viz také informace v kapitole „Předávání údajů příjemcům mimo EHP“.

Marketingové nástroje využívané v rámci této on-line prezentace:

 • Google Analytics
  Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Funkce: Analýza uživatelského chování (vyvolání stránky, počet návštěvníků a návštěv, stahování), tvorba pseudonymních uživatelských profilů na základě informací o přihlášených uživatelích Google (napříč zařízeními), včetně informací o cílové skupině (poskytovaných společností Google), retargeting, testování UX, sledování konverzí a retargeting ve spojení s Google Ads.
 • Google AdSence
  Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Funkce: Zobrazení relevantní reklamy z reklamního systému Google AdWords.
 • Google Tag Manager
  Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Funkce: Správa nástrojů na sledování uživatele webových stránek a související sběr dat, integrace programového kódu do našich webových stránek.

4.3. Správa cookies a sledovacích mechanismů

Ve svém prohlížeči a/nebo v našem nastavení soukromí můžete spravovat nastavení souborů cookies a sledovacích mechanismů. Vezměte, prosím na vědomí, že Vámi upravené nastavení se vztahuje vždy pouze na aktuálně použitý prohlížeč.

4.3.1. Deaktivace všech souborů cookie

Pokud si přejete zakázat všechny soubory cookies, přejděte do nastavení svého prohlížeče a deaktivujte ukládání cookies. Upozorňujeme, že to může mít negativní vliv na funkce webové stránky.

4.3.2. Správa nastavení cookies a sledovacích mechanismů, které nejsou technicky nutné

Pokud navštívíte naše webové stránky, budete dotázáni, zda udělíte souhlas s používáním komfortních a marketingových cookies, resp. sledovacích mechanismů. Souhlas můžete udělit i později – v nastavení soukromí na našich stránkách, kde můžete také již udělené souhlasy s účinností do budoucna odvolat.

 

5. Služby společnosti Google

5.1. Google Maps

Tato webová stránka používá mapovou službu Google Maps přes API, jejímž poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Pro použití funkcí Google Maps je nutné uložit Vaši IP adresu. Tyto informace jsou poté obvykle přenášeny na server společnosti Google a tam jsou ukládány. Bosch nemá žádný vliv na přenos těchto dat či jejich další zpracování.

Google Maps používáme ve snaze o co nejlepší prezentaci našich webových stránek a pro usnadnění vyhledání míst, která jsou zde uvedena. Použití Google Maps proto přestavuje náš oprávněný zájem.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v informaci o ochraně osobních údajů společnosti Google https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de.

5.2. Google web fonts

Tato webová stránka používá pro správné a jednotné zobrazení písma tzv. webová písma poskytovatele Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Aby se při přístupu na webovou stránku správně zobrazoval text a písmo, načte Váš prohlížeč požadovaná webová písma do mezipaměti. Za tímto účelem se prohlížeč musí připojit k serverům společnosti Google a společnost Google tak získá informaci, že naše on-line prezentace byla přístupná prostřednictvím Vaší IP adresy. Pokud Váš prohlížeč nepodporuje webová písma, použije standardní písmo.

Google web fonts používáme za účelem co nejlepší prezentace našich webových stránek a zajištění jednotného vzhledu. Jedná se proto o náš oprávněný zájem.

Další informace o Google web fonts naleznete na stránce: https://developers.google.com/fonts/faq. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google na stránce: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de.

 

6. Microsoft Azure – síť pro doručování obsahu

Za účelem optimalizace doby načítání této webové stránky používáme služby tzv. sítě pro doručování obsahu (Content Delivery Network, CDNT). Tuto službu poskytují společnosti Microsoft Corporation, se sídlem One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, a Microsoft Ireland Operations Limited, se sídlem One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18, Irsko.

Služba CDN napomáhá rychlejšímu zobrazování našich on-line nabídek, zejména pokud obsahují velké sobory jako je grafika, texty nebo scripty, a to na základě součinnosti geograficky dislokovaných serverů.

Využití služeb CDN představuje náš oprávněný zájem na efektivním poskytování našich on-line nabídek ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

V kontextu tohoto zpracování jsou Vaše osobní údaje přenášeny do USA. Přenos je založen na standardních smluvních doložkách EU, jimiž společnost Microsoft garantuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Další informace o ochraně soukromí v souvislosti s využívám služeb CDN společnosti Microsoft naleznete zde: https://azure.microsoft.com/cs-cz/support/legal. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Microsoft jsou k dispozici zde: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

 

7. YouTube

Tato on-line prezentace používá video platformu YouTube provozovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

YouTube je platforma umožňující přehrávání audio a video souborů. Aby bylo možné přenést a přehrát audio a video soubory, vytvoří integrovaný přehrávač YouTube Player (poté, co vyvoláte určitou stránku naší on-line prezentace) spojení s YouTube. K YouTube jako samostatnému správci údajů se tím přenášejí určitá data. Za zpracování těchto dat na straně YouTube neneseme odpovědnost.

Informace o účelu shromažďování, rozsahu i dalším zpracování dat ze strany YouTube, stejně jako Vaše práva a možnosti ochrany osobních údajů najdete v informacích o ochraně osobních údajů společnosti YouTube.

 

8. Externí odkazy

Naše on-line prezentace může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran – externích poskytovatelů služeb. Po kliknutí na takový odkaz již nemáme vliv na shromažďování a další zpracování osobních údajů přenesených těmto třetím stranám (jako např. IP adresa nebo URL stránky, na které se odkaz nachází). Za zpracování osobních údajů třetími stranami neneseme odpovědnost.

 

9. Bezpečnost

Naši zaměstnanci a námi pověření zpracovatelé jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat povinnosti vyplývající z platných právních předpisů na ochranu osobních údajů. Přijali jsme všechna nezbytná technická a organizační opatření pro zajištění přiměřené úrovně ochrany zpracovávaných údajů především před riziky náhodného nebo neoprávněného zničení, manipulace, ztráty, modifikace nebo neoprávněného zveřejnění a neoprávněného přístupu. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována v souladu s technologickým vývojem.

 

10. Práva uživatelů

K uplatnění svých práv použijte prosím údaje v kapitole „Kontakt“. Ujistěte se, prosím, že Vás budeme moci na základě poskytnutých údajů jednoznačně identifikovat.

Právo na informace a právo na přístup k údajům

Máte právo získat od nás informace týkající se zpracování Vašich údajů a dále právo získat přístup k těmto údajům.

Právo na opravu a právo na výmaz

Máte právo žádat, abychom – pokud jsou splněny zákonné předpoklady – Vaše údaje opravili nebo vymazali. Nejsme povinni vyhovět žádosti o výmaz v případě, kdy se jedná o údaje, které musíme uchovávat na základě zákona (např. údaje nezbytné vedení účetnictví). Pokud však již není přístup k takovým údajům zapotřebí, jejich zpracování omezíme (viz dále).

Omezení zpracování

Jsou-li splněny zákonné předpoklady, můžete žádat, abychom zpracování Vašich údajů omezili.

Námitka proti zpracování údajů

Dále máte právo podat námitku proti zpracování údajů, které je založeno na oprávněném zájmu. Zpracování Vašich údajů ukončíme, jestliže neprokážeme legální a legitimní důvody pro další zpracování, které převáží nad Vašimi právy.

Námitka proti přímému marketingu

Můžete také podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely. V tomto případě jsme povinni zpracování Vašich údajů za tímto účelem ukončit bez dalšího. Vezměte, prosím, na vědomí, že z organizačních důvodů může dojít k časové prodlevě mezi podáním námitky a ukončením zpracování Vašich údajů v rámci již probíhající kampaně.

Odvolání souhlasu

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli odvolat, a to s účinností do budoucna. Oprávněnost zpracování Vašich údajů až do okamžiku odvolání souhlasu zůstává tímto nedotčena.

Přenositelnost dat

Máte také právo obdržet od nás údaje, které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, příp. (je-li to technicky proveditelné) požadovat, aby byly předány třetí straně.

Právo podat na stížnost u dozorového úřadu

Ve věci zpracování Vašich osobních údajů máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu. Stížnost můžete podat jak u dozorového úřadu, který je příslušný dle Vašeho bydliště, tak u dozorového úřadu, který je příslušný pro nás.

Dozorový úřad v České republice:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Telefon: +420 234 665 111 (ústředna)
Fax: +420 234 665 444

https://www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz

 

11. Kontakt

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete tak učinit na adrese uvedené v kapitole „Správce“. Ujistěte se, prosím, že Vás budeme moci na základě poskytnutých údajů jednoznačně identifikovat.

K uplatnění Vašich práv a oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů použijte, prosím následující odkaz: https://request.privacy-bosch.com/.

Pro uplatnění vašich práv a oznámení případů porušení ochrany osobních údajů použijte následující odkaz: https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&c=-1&language=cze

S podněty a dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit i na koordinátora pro ochranu osobních údajů pro společnosti ze skupiny Bosch v České republice a na Slovensku: oou@cz.bosch.com.

Kontaktovat můžete také našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
P.O.Box 30 02 20
70442 Stuttgart
NĚMECKO

e-mail: DPO@bosch.com

 

12. Změny Informace o zpracování osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše opatření přijatá k zabezpečení ochrany osobních údajů, pokud si to vyžádá technický vývoj. V takových případech tuto informaci o ochraně osobních údajů odpovídajícím způsobem doplníme. Věnujte proto, prosím, pozornost platné verzi informace o ochraně osobních údajů.

 

13. Datum účinnosti

18. 1. 2022