Informace o ochraně osobních údajů

Informace o společnosti Právní informace Informace o ochraně osobních údajů

1. Informace o ochraně osobních údajů

Robert Bosch odbytová s.r.o. (dále „Bosch“, „my“, „nás“, nebo „naše společnost“) je potěšen Vaší návštěvou našich webových stránek a mobilních aplikací (společně také označovaných jako „on-line aplikace“) a Vaším zájmem o naši firmu a výrobky.

 

2. Robert Bosch odbytová s.r.o. respektuje Vaše soukromí

Velmi nám záleží na tom, abychom chránili Vaše soukromí během celého procesu zpracování osobních údajů a abychom chránili i Vaše obchodní data. Osobní údaje, které jsme získali při Vaší návštěvě našich on-line aplikací zpracováváme důvěrně a v souladu se zákonnými požadavky.

Ochrana osobních údajů a bezpečnost dat jsou součástí naší firemní politiky.

 

3. Správce

Správcem Vašich osobních údajů je Robert Bosch odbytová s.r.o.; výjimky jsou vysvětleny v těchto upozorněních o ochraně údajů.

Zde jsou naše kontaktní údaje:

Robert Bosch odbytová s.r.o.
Radlická 350/107d, 158 00 Praha 5
IČO 43872247
Spisová značka C 5483 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Jednatel společnosti: Ing. Milan Šlachta

 

4. Shromažďování, zpracování a použití osobních údajů

4.1. Zpracovávané kategorie osobních údajů

Jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů:

 • komunikační údaje (např. jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa, IP adresa)

4.2. Zásady

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, patří mezi ně např. jména, příjmení, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, obchodní kmenové údaje, účetní a platební údaje, které vyjadřují identitu osoby. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje (včetně IP adres) pouze v případě, že k tomu máme zákonný právní titul nebo pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním nebo používáním osobních údajů týkajících se dané věci, např. prostřednictvím registrace.

4.3. Účely zpracování a právní základy

My a námi pověření poskytovatelé služeb zpracují Vaše osobní údaje na následující účely:

4.3.1. Umožnění přístupu na tuto online aplikaci bez registrace (Právní základ: Oprávněný zájem z naší strany o přímý marketing, pokud je v souladu s ustanoveními zákona na ochranu osobních údajů a zákona o nekalé soutěži).

4.3.2. V odpovědi na otázky uživatelů v rámci kontaktního formuláře (Právní základ: Převážně oprávněný zájem o přímý marketing z naší strany a zvyšování našich produktů a služeb, pokud se tyto kroky provádějí v souladu s předpisy o ochraně údajů a předpisy o hospodářské soutěži, resp. smluvní výkon, resp. souhlas.)

4.3.3. Na odpovídání na Vaše dotazy, podněty a poskytování informací o produktech a službách naší společnosti, odpovídání na otázky uživatelů v rámci Webchat. (Právní základ: smluvní plnění, příp. oprávněný zájem na základě zlepšení produktů / služeb.)

4.3.4. Zjištění přerušení provozu a výpadků (právní titul: splnění našich právních závazků v rámci bezpečnosti dat a oprávněného zájmu vyřešit přerušení a výpadky a zajistit bezpečnost našich aplikací).

4.3.5. Vlastní propagaci a propagaci prostřednictvím třetích stran stejně jako k průzkumu trhu a analýze dosahu, v rozsahu povoleném zákonem nebo založené na souhlasu (právní tituly: souhlas/náš oprávněný zájem, pokud je v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů a hospodářské soutěže).

4.3.6. Odeslání e-mailového nebo SMS/MMS newsletteru se souhlasem příjemce (právní titul: souhlas).

4.3.7. Ochrana a obhajoba našich práv (právní titul: oprávněný zájem na ochraně a obhajobě našich práv).

4.4. Log soubory

Pokaždé, když použijete internet, Váš prohlížeč předává určité informace, které ukládáme v tzv. log souborech.

Ukládáme log soubory na krátkou dobu a pouze proto, abychom odhalili výpadky a z bezpečnostních důvodů (např. pro odhalení možných útoků), poté je odstraňujeme. Log soubory, které je potřebné z evidenčních důvodů uchovávat, není možné odstranit, dokud není příslušný incident zcela uzavřen a mohou být, v závislosti na konkrétním případě, předány vyšetřujícím orgánům.

V log souborech se uchovávají především tyto informace:

 • IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zařízení, které je použito k přístupu k on-line nabídkám;
 • internetová adresa webové stránky, ze které se přistoupilo na on-line nabídku (takzvaná zdrojová nebo referenční URL;
 • název poskytovatele služby, která byla použita k přístupu na on-line nabídku;
 • názvy souborů a informací, ke kterým bylo přistupováno;
 • datum, čas a dobu trvání stahování;
 • objem přenesených dat;
 • operační systém a informace o použitém internetovém prohlížeči včetně instalovaných doplňků /add-ons/ (např. Flash playeru);
 • kód stavu http (např. „Požadavek byl úspěšný“ nebo „Požadovaný soubor nenalezen“)

4.5. Předávání údajů

4.5.1. Předání údajů jiným odpovědným subjektům

Vaše osobní údaje předáváme dalším správcům pouze, pokud je to potřebné pro plnění smlouvy, máme-li my nebo třetí strana oprávněný zájem na předání údajů nebo je k dispozici Váš souhlas s předáním. Podrobnosti k právním základům jsou uvedeny v části 4.3 Účely zpracování a právní základy. Třetí stranou mohou být i jiné společnosti skupiny Bosch. Pokud jsou údaje předávány třetí straně na základě oprávněného zájmu, je tato skutečnost vysvětlena v těchto informacích o ochraně osobních údajů.

Kromě toho lze údaje předat jiným odpovědným subjektům, pokud jsme k tomu vázáni platnými právními předpisy nebo na základě vykonatelného úředního nebo soudního nařízení.

4.5.2. Odevzdání údajů poskytovatelům služeb

Smluvně pracujeme s externími poskytovateli na vykonávání úloh, jako jsou marketingové služby, programování, hosting údajů a služby přímé linky. Tyto poskytovatele služeb jsme starostlivě vybrali a pravidelně je zkoumáme, především pokud jde o jejich starostlivé zacházení a ochranu údajů, které uchovávají. Všichni poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat právní ustanovení. Poskytovatelé služeb mohou být i jiné společnosti Bosch Group.

4.5.3. Předání údajů příjemcům mimo EHP

Osobní údaje můžeme předat také příjemcům, kteří mají sídlo mimo EHP v tzv. třetích zemích. V tomto případě před předáním údajů zajistíme, aby u příjemce existovala buď přiměřená úroveň ochrany osobních údajů (např. na základě rozhodnutí o přiměřenosti vydaném Evropskou komisí pro příslušnou zemi, nebo byla uzavřena dohoda o tzv. standardních smluvních doložkách EU mezi Evropskou unií a příjemcem), nebo pokud s takovýmto předáním vyjádříte souhlas.

U nás můžete získat přehled příjemců v třetích zemích a kopii konkrétně sjednaných nařízení k zajištění přiměřené úrovně ochrany osobních údajů. Využijte prosím údaje v části Kontakt.

4.5.4. Doba uložení; lhůty pro uchování

Vaše údaje ukládáme zásadně po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí naší online nabídky a s ní spojených služeb, resp. máme oprávněný zájem údaje dále ukládat (např. můžeme mít také po splnění smlouvy ještě oprávněný zájem na poštovním marketingu). Ve všech ostatních případech jsou Vaše osobní údaje odstraněny, s výjimkou údajů, které musíme dále uchovávat kvůli plnění právních povinností (např. jsme na základě lhůt pro uchování dokladů v souladu s daňovým a obchodním právem povinni předložit v určitém období úřadům dokumenty jako smlouvy a faktury).

 

5. Používání souborů cookies

V rámci poskytování naší online nabídky se mohou používat cookies a sledovací mechanismy. Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě online nabídky mohou ukládat na vašem koncovém zařízení. Při sledování se mohou používat různé technologie. Zpracováváme informace zejména v rámci pixelové technologie, resp. analýzy souboru protokolu. Čtení cookies nám umožňuje navrhnout naše on-line aplikace optimálně pro Vás a Vám umožňuje snadněji je používat.

5.1. Kategorie cookies

Rozlišujeme cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro technické funkce online nabídky a cookies a sledovací mechanismy, které nejsou bezpodmínečně nutné pro technické funkce online nabídky.

Používání online nabídky je obecně možné bez cookies, které slouží jiným než technickým účelům. V této části se nachází přehled používaných cookies.

5.1.1. Technicky nezbytné cookies

Technicky nutnými cookies rozumíme cookies, bez kterých nelze zabezpečit technické poskytování online nabídky. Sem patří např. cookies, které ukládají data pro zabezpečení bezproblémového přehrávání video a audioobsahů.

Tyto cookies se po ukončení návštěvy smažou.

5.1.2. Marketingové cookies a sledovací mechanismy, které nejsou technicky nutné

Tyto cookies a sledovací mechanismy používáme pouze tehdy, pokud jste nám k tomu předem udělili souhlas.

Obecně

Používání marketingových cookies a sledovacích mechanismů nám a našim partnerům umožňuje, abychom vám zobrazovali nabídky na základě vašich zájmů, které vycházejí z analýzy vašeho uživatelského chování:

 • Statistika:
  Používáním statistických nástrojů např. měříme, kolikrát jste si vyvolali stránku.
 • Měření konverzí:
  Naši partneři s měřením konverzí uloží ve vašem počítači cookie („cookie pro měření konverzí“), jakmile se dostanete přes inzerát příslušného partnera na naši webovou stránku. Tyto cookies zpravidla za 30 dnů ztrácejí platnost. Pokud navštívíte určité naše stránky a cookie ještě neztratil platnost, můžeme my a příslušný partner s měřením konverzí poznat, že určitý uživatel kliknul na inzerát a byl tak přesměrován na naši stránku. Informace získané pomocí cookies pro měření konverzí slouží k tomu, aby se vytvářely statistiky konverzí a zjišťoval se celkový počet uživatelů, kteří kliknuli na příslušný inzerát a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro měření konverzí.
 • Pluginy sociálních sítí:
  Na některých stránkách naší online nabídky jsou začleněné obsahy a služby jiných poskytovatelů (např. Facebook, Twitter), kteří mohou používat cookies a aktivní komponenty. Bližší informace k pluginům sociálních sítí najdete v části Pluginy sociálních sítí.

Upozorňujeme, že při používání těchto nástrojů může případně probíhat také předávání vašich údajů příjemci mimo EHP, kde neexistuje přiměřená úroveň ochrany osobních údajů podle GDPR (např. USA). Podrobnosti k tomu najdete v následujícím popisu jednotlivých marketingových nástrojů.

Název: WebTrends
Poskytovatel: WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, USA
Funkce: Analýza uživatelského chování (vyvolání stránky, počet návštěvníků a návštěv, stahování)

5.2. Správa cookies a sledovací mechanismy

V prohlížeči a/nebo v našich nastaveních soukromí můžete spravovat svoje cookies a nastavení sledovacích mechanismů:

Upozornění: Nastavení, která provedete, se vztahují vždy k příslušnému používanému prohlížeči

5.2.1. Deaktivace všech souborů cookie

Pokud si přejete zakázat všechny cookies, přejděte do nastavení ve svém prohlížeči a deaktivujte ukládání cookies. Upozorňujeme, že to může mít negativní vliv na funkce webové stránky.

5.2.2. Správa vašich nastavení ohledně cookies a sledovacích mechanismů, které nejsou technicky nutné

Pokud navštívíte naše internetové stránky, budete v hlavičce pro cookies dotázáni, zda nám udělíte svůj souhlas s používáním komfortních cookies a marketingových cookies, resp. sledovacích mechanismů. V našich nastaveních soukromí můžete již udělené souhlasy s účinností do budoucna odvolat nebo nám také svůj souhlas udělit později.

 

6. Google

6.1. Google Maps

Tato stránka používá mapový servis Google Maps prostřednictvím API. Poskytovatelem je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pro použití funkcí Google Maps je nezbytné uchovat Vaší IP adresu. Tato informace je většinou přenesena do serveru Google LLC v USA a tam také uložena. Provozovatel této stránky nemá žádný vliv na přenos těchto dat.

Využití Google Maps je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadné vyhledatelnosti míst uvedených na webových stránkách. To představuje převládající oprávněný zájem z naší strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o zacházení s údaji o uživateli naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy.

6.2. Google reCAPTCHA

V některých příkladech využíváme službu reCAPTCHA společnosti Google abychom zajistili odpovídající zabezpečení dat pro používání kontaktních formulářů. To slouží především k rozlišení toho, zda byl vstup uskutečněn fyzickou osobou nebo podvodně strojem nebo automatizovaným zpracováním. To představuje převládající oprávněný zájem z naší strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Služba zahrnuje zaslání adresy IP a v případě nutnosti i dalších dat pokud jsou požadována společností Google pro službu reCAPTCHA společnosti Google. Pro tento účel jsou použitelné odchylné předpisy pro ochranu údajů společnosti Google LLC.

Další údaje o zásadách ochrany osobních údajů Google LLC jsou dostupné na: https://policies.google.com/privacy.

6.3. Google Web Fonts

Tato stránka využívá tzv. webové fonty od poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA pro jednotné zobrazení fontů. Když vstupujete na stránku, Váš prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se správně zobrazoval text a písmo.

Za tímto účelem se prohlížeč, který využíváte, musí připojit k serverům Google. To informuje Google, že naše webová stránka byla zobrazena prostřednictvím Vaší IP adresy. Používání webových fontů společnosti Google je v zájmu unifikované a atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje převládající oprávněný zájem z naší strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Váš počítač bude využívat standartní fonty, pokud prohlížeč, který využíváte, nepodporuje webové fonty.

Další informace o Google web fonts jsou dostupné na: https://developers.google.com/fonts/faq. Informace o zásadě ochrany osobních údajů společnosti Google jsou dostupné na: https://policies.google.com/privacy.

 

7. Síť pro doručování obsahu Akamai

Za účelem optimalizace doby načítání této webové stránky používáme tzv. síť pro doručování obsahu ( content delivery network) od Akamai Technologies, Inc., 150 Broadway, Cambridge, MA 02142, USA. To představuje převládající oprávněný zájem z naší strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Akamai Technologies, Inc je certifikováno pod tzv. Privacy shield agreement (dohoda o ochraně soukromí), což zaručuje dodržování evropského práva na ochranu údajů.

Pro tento účel jsou použitelné odchylné předpisy pro ochranu údajů společnosti Akamai Technologies, Inc.

Další informace o zásadách ochraně osobních údajů Akamai Technologies. Inc. Jsou dostupné na: https://www.akamai.com/uk/en/privacy-policies.

 

8. Zásuvné moduly (plug-iny) sociálních sítí

V naší online nabídce používáme plug-iny různých sociálních sítí; v této části je jednotlivě popíšeme.

Při použití plug-inů vytvoří Váš internetový prohlížeč přímé spojení se servery dané sociální sítě. Tak získá daný provozovatel informaci, že Váš internetový prohlížeč vyvolal určitou stránku naší online nabídky, i když u provozovatele nemáte uživatelský účet nebo nejste právě přihlášeni. Soubory protokolů (včetně IP adresy) odesílá Váš internetový prohlížeč přímo serveru daného provozovatele, kde se příp. ukládají. Provozovatel nebo jeho server může mít sídlo mimo EU nebo EHP (např. v USA).

Tyto plug-iny představují samostatná rozšíření provozovatelů sociálních sítí. Proto nemáme vliv na objem dat shromažďovaných a ukládaných prostřednictvím těchto plug-inů provozovateli sociálních sítí.

Účel a rozsah shromažďování, dalšího zpracování a používání dat sociálních sítí i práva s tím spojená a možnosti nastavení pro ochranu soukromí jsou uvedeny v informacích k ochraně osobních údajů dané sociální sítě.

Pokud nechcete, aby provozovatelé sociálních sítí získávali a příp. ukládali a dále zpracovávali údaje prostřednictvím této online nabídky, neměli byste tyto plug-iny používat.

8.1. Zásuvné moduly sociálních sítí s 2-klikovým řešením

Řešením vyžadujícím dvě kliknutí Vás chráníme před tím, aby byla Vaše návštěva našich webových stránek standardně monitorována a vyhodnocována provozovateli sociálních sítí. Pokud vyvoláte stránku naší internetové prezence obsahující takové plug-iny, plug-iny jsou nejprve deaktivované. Aktivují se teprve kliknutím na připravené tlačítko.

8.2. Zásuvné moduly sociální sítě Facebook

Facebook provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Přehled plug-inů pro sociální síť Facebook a jejich vzhled najdete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins; informace k ochraně osobních údajů u společnosti Facebook najdete zde: http://www.facebook.com/policy.php.

8.3. Zásuvné moduly sociální sítě Twitter

Twitter provozuje společnost Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Přehled plug-inů pro sociální síť Twitter a jejich vzhled najdete zde: https://twitter.com/about/resources/buttons; informace k ochraně osobních údajů u společnosti Twitter najdete zde: https://twitter.com/privacy.

8.4. Zásuvné moduly sociální sítě LinkedIn

Linkedln provozuje společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („Twitter“). Přehled plug-inů pro sociální síť Linkedln a jejich vzhled najdete zde: https://developer.linkedin.com/plugins; informace o ochraně osobních údajů společnosti Linkedln naleznete zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

9. YouTube

Tato online nabídka používá video platformu YouTube provozovanou společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). YouTube je platforma umožňující přehrávání audio- a videosouborů.

Když vyvoláte určitou stránku naší nabídky, vytvoří integrovaný přehrávač YouTube Player spojení s YouTube, aby bylo možné přenést a přehrát audio- a videosoubory. Přitom se přenášejí data k YouTube jako odpovědnému subjektu. Nejsme odpovědní za zpracování těchto dat ze strany YouTube.

Další informace k rozsahu a účelu shromážděných dat, k dalšímu zpracování a používání dat ze strany YouTube, ke svým právům a volitelným možnostem ochrany osobních údajů najdete v informacích k ochraně osobních údajů společnosti YouTube.

 

10. Externí odkazy

Naše online nabídka může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran – s námi nepropojených poskytovatelů. Po kliknutí na odkaz již nemáme vliv na shromažďování, zpracování a použití osobních údajů přenesených třetím stranám kliknutím na odkaz (jako např. IP adresa nebo URL stránky, na které se odkaz nachází), protože přirozeně nemáme kontrolu nad jednáním třetích stran. Za zpracování osobních údajů třetími stranami neneseme odpovědnost.

 

11. Bezpečnost

Naši zaměstnanci a námi pověření poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat ustanovení aplikovatelných zákonů o ochraně osobních údajů. Provádíme všechna nezbytná technická a organizační opatření pro zajištění přiměřené úrovně ochrany a pro ochranu námi spravovaných údajů především před riziky náhodného nebo neoprávněného zničení, manipulace, ztráty, modifikace nebo neoprávněného zveřejnění a neoprávněného přístupu. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována v souladu s technologickým vývojem.

 

12. Práva uživatelů

K uplatnění svých práv použijte prosím údaje v části Kontakt. Přitom zajistěte, abychom mohli jednoznačně identifikovat Vaši osobu.

12.1. Právo na informace a právo na přístup k informacím:

Máte právo získat od nás informace týkající se zpracování Vašich údajů. K tomu můžete uplatnit právo na přístup k osobním informacím, které o Vás zpracováváme.

12.2. Právo na opravu a právo na výmaz:

Můžete od nás vyžadovat, abychom – pokud jsou splněny zákonné předpoklady – opravili nesprávné údaje k Vaší osobě nebo abychom Vaše údaje vymazali. To neplatí pro údaje nezbytné pro účely vyúčtování a účetnictví nebo pro údaje, na které se ze zákona vztahuje povinnost uchovávání. Pokud není přístup k takovým údajům potřeba, jejich zpracování se omezí (viz níže). Omezení zpracování: Můžete od nás vyžadovat, abychom omezili zpracování Vašich údajů – pokud jsou splněny zákonné předpoklady.

12.3. Omezení zpracování

Můžete od nás vyžadovat – pokud jsou splněny zákonné předpoklady – aby se zpracování údajů omezilo.

12.4. Námitka proti zpracování údajů:

Kromě toho máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování údajů z naší strany. Pak ukončíme zpracování Vašich údajů, ledaže můžeme – na základě zákonných norem – prokázat pádné a právem chráněné důvody pro další zpracování, které převáží nad Vašimi právy.

12.5. Námitka proti přímému marketingu:

Kromě toho můžete kdykoliv podat námitku proti zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely („námitka proti zpracování údajů k marketingovým účelům“). Zohledněte prosím, že z organizačních důvodů může dojít ke kolidování Vašeho odvolání souhlasu s použitím Vašich údajů v rámci již probíhající kampaně.

12.6. Námitka proti zpracování údajů u právního základu „oprávněný zájem“:

Kromě toho máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování údajů z naší strany, pokud se opírá o právním základem oprávněný zájem. Pak ukončíme zpracování Vašich údajů, ledaže můžeme – na základě zákonných norem – prokázat pádné a právem chráněné důvody pro další zpracování, které převáží nad Vašimi právy.

12.7. Odvolání souhlasu:

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli odvolat s budoucí účinností. Oprávněnost zpracování Vašich údajů až do okamžiku odvolání zůstane tímto nedotčena.

12.8. Přenositelnost dat

Nadále máte právo obdržet údaje, které jste nám poskytli, předané ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, příp. – je-li to technicky proveditelné – požadovat, aby byly předány třetí straně.

12.9. Právo na stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu. Můžete podat stížnost u dozorového úřadu, který je příslušný Vašemu místu bydliště nebo Vašemu regionu nebo u dozorového úřadu, který je zodpovědný za nás. Tím je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Telefon: +420 234 665 111 (ústředna)
Web: https://www.uoou.cz
Email: posta@uoou.cz

 

13. Děti

Tato online nabídka se zaměřuje na děti starší 15 let.

 

14. Změny informací o zpracování osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše opatření na zabezpečení dat a ochranu osobních údajů, pokud si to vyžádá technický vývoj. V takových případech naši informaci o ochraně osobních údajů odpovídajícím způsobem doplníme. Proto, tedy prosím, věnujte pozornost platné verzi Informace o ochraně osobních údajů, protože ta se může měnit.

 

15. Kontakt

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete tak učinit na adrese uvedené v části „Správce“.

Pro uplatnění vašich práv a oznámení případů porušení ochrany osobních údajů použijte následující odkaz: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

V případě podnětů a stížností ohledně zpracování vašich osobních údajů vám doporučujeme obrátit se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Oddělení informační bezpečnosti a soukromí skupiny Bosch (C/ISP)
P.O.Box 30 02 20
70442 Stuttgart
Německo

Nebo email: DPO@bosch.com.

Koordinátor ochrany osobních údajů pro společnost Bosch Group CZ a SK:
Email: oou@cz.bosch.com.

 

16. Datum účinnosti

01.04.2019